Сутність і принципи маркетингу в умовах стратегії інноваційного розвитку

Взаємозв'язок і взаємообумовленість патентних та маркетингових досліджень чітко простежується при порівнянні змісту кожного з них, так як і один і інший спираються на класичні принципи маркетингу. Проведення комплексу патентних та маркетингових досліджень є необхідною умовою створення і комерціалізації інновацій. Виконання цих досліджень, так само як і НДДКР, вимагає наявності в структурі організації відповідних підрозділів, кваліфікованих фахівців, постійної взаємодії та їх націленості на вирішення завдань у відповідності з обраною стратегією.

Сутність і принципи маркетингу в умовах інноваційного розвитку компанії в кінцевому підсумку виражається в тому, що комерційно успішні інновації створюються, в результаті тісної взаємодії підрозділів, що виконують НДДКР, з патентними і маркетинговими службами, починаючи від зародження ідеї нового продукту або процесу аж до його виведення на ринок і реалізації альтернативних стратегічних завдань (забезпечення потреб конкретного ринку, розширення обсягів виробництва та збільшення частки ринку, вихід на нові ринки тощо).

Умовами ефективної реалізації стратегії інноваційного розвитку є створення об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ), що складають базис, виходячи із значущості якого можна здійснювати ділову стратегію організації, реалізовувати цілі та принципи маркетингу підприємства.

В залежності від наявності та вагомості портфеля патентів по перспективним напрямкам науки організація може прийняти:

а) стратегію лідерства, якщо створені винаходи, які можуть стати основою нових товарів і технологій;

б) стратегію вдосконалення вироблених товарів і технологій, якщо створені винаходи, що дозволяють досягти їх якісно нових характеристик і задовольнити зростаючі потреби ринку;

в) стратегію виживання, якщо створені винаходи лише частково покращують споживчі властивості товарів.

Безсумнівно, вибір стратегії залежить не тільки від фінансових і матеріально-технічних можливостей компанії, але і від того, наскільки ефективно реалізуються ключові принципи маркетингу інноваційного підприємства. Один з них полягає в тому, що в умовах відкритої світової конкуренції в стратегії інноваційного розвитку економіки найважливішою складовою успішності є концентрація ресурсів на напрямках, що забезпечують, з одного боку, стійкі конкурентні переваги за рахунок високого науково-технічного рівня виробничих технологій і вироблюваної продукції, а з іншого - порівняно більш низьких витрат виробництва, затребуваності даної продукції або технології конкретним ринком. Відповідь на це питання покликані дати маркетингові служби, здійснюють комунікаційну політику організації. При цьому важливо підтримувати зворотний зв'язок між проміжними результатами розробок і результатами маркетингових досліджень, щоб виробляти коригування управлінських рішень в здійсненні інноваційних процесів. Зарубіжний досвід показує, що дані маркетингових досліджень націлюють на створення винаходів, що відповідають існуючим потребам ринку.

Принципи маркетингу в рамках інноваційної стратегії припускають також, що в забезпеченні конкурентних переваг, важливу роль покликана зіграти постійна взаємодія безпосередньо розробників інновацій та патентних підрозділів на всіх стадіях інноваційного циклу - від винаходу до комерціалізації. Головні зусилля патентного підрозділу компанії повинні бути зосереджені на вирішенні комплексу завдань, що сприяють отриманню максимально можливих результатів - збереження або завоювання конкурентної переваги.

Зокрема:

- проведення патентно-інформаційного пошуку та аналізу досягнутого рівня в конкретній сфері діяльності;

- виявлення, систематизація охоронюваних ОІВ та вибір форм їх правової охорони;

- оформлення заявок на отримання охоронних документів на ці об'єкти або їх реєстрацію;

- формування портфеля патентів і патентних заявок за перспективним (визначальним) напрямами розвитку економіки;

- відбір, оцінка вартості та постановка на облік комерційно значущих об'єктів;

-визначення домінуючих об'єктів в перспективному плануванні їх комерціалізації;

- визначення основних переваг процесу або продукту, аналіз можливих шляхів виходу на ринок;

-рекламно-інформаційне забезпечення, включаючи міжнародне просування;

- перевірка патентної чистоти продуктів, що випускаються, застосовуваних технологій і засобів індивідуалізації товарів і послуг;

- проведення моніторингу (оцінка, прогноз) стану розвитку певних наукових напрямів, змін у патентно-ліцензійної ситуації та потреби ринку;

- виявлення перспектив і зацікавлених організацій (фірм) розширення технологічного обміну або обсягів виробництва продуктів шляхом продажу (закупівлі) ліцензій на ОІВ.

Як видно з одного тільки перерахування завдань, цей список практично збігається з тим, що являють собою основні принципи маркетингу, які необхідно реалізовувати і яким необхідно слідувати при реалізації інноваційного вектора розвитку підприємства.
Додати коментар
Ваше Ім'я:   Ваш E-Mail:  


Введіть слово "життя" без кавичок

Відповідь:
© http://kafedam.pp.ua 2019